Home
 Leden
 Activiteiten
 Wist je dat ...
 Karnevalsgezèt
 Winkel
 Contact
De Ertesjieters van Kèsing


      Artikels
      De Ertesjieter
               2009.pdf
               2010.pdf
               2011.pdf
               2012.pdf
               2013.pdf
               2014.pdf
               2015.pdf
               2016.pdf
               2016.pdf
               2017.pdf

      Redactie
             "De Ertesjieter"


    Top hits

      Muziek
      Muziek lijst
      Foto
      Gastenboek
      Overzicht
             prinsenpoll
      Overzicht jeugd
             prinsenpoll


    
    

    

Artikels

op vekansiej
Op vekansiej “Es oos hoes eindelik
verkocht is blieve wè veur altied in
Majorca.” ...
2010-02-26         [meer]
lekzeenplekze
Lek ze en plek ze! Verleje joar wolle
wè ein artikel publisere woë-in de
malèze innet Kèsingse dame...
2010-02-26         [meer]
noew pisbek
Noew pisbek in sporthal De Dom Jônges en manne opgepastj: es gè inne sporthal goatj pisse is de kan...
2010-02-26         [meer]
Snelcursus Sjinees
Kèsing – Sjinees weurtj DE wèreldtaal
binnekort. Ederein wiltj den ouch
Sjinees liëre. Spesjaal veur...
2010-02-26         [meer]
Beroemdje oetsproake van BK’s (*)
Koup ei microgolfbèd, den kônse 8 ore
sloape in 4 menute.
Jo van
Naus

Ich vônj he...
2010-02-26         [meer]
Het wèrbericht
Zjust wiej det wè mèt de Keesmis veurig joar good zeen weggekômme (snië den daag ter veur, alles wee...
2009-08-04         [meer]  Release notes: 2016-10-12